Statusbeskrivelse og evaluering av avlsplan, “Helse, delrapport: Hofter”

Avlsplanens mål om gjennomsnittlig HQ-tall på 0,95 i 2016 innen rekkevidde – svak nedgang i andel røntgenfotograferte – svak økning i forekomsten av hofteleddsdysplasi.

Færre hunder i hver årsklasse blir røntgenfotografert nå enn tidligere. Målet beskrevet i avlsplanen om flere dokumenterte hunder, er derfor ikke nådd. Helsegruppa vurderer at andelen røntgenfotograferte hunder ikke kan falle ytterligere hvis robustheten i indeksene skal være noenlunde tilfredsstillende.

Andelen røntgenfotograferte hunder er høg i Norge sammenligna med de fleste andre land, men samtidig er forekomsten av hofteleddsdysplasi lavere i Norge enn i øvrige land.

Den norske bretonpopulasjonen har ikke fått lavere andel dysplastiske hunder de siste 10-åra til tross for en betydelig innsats fra klubbens side og til tross for bruk av HQ-indekser i avlsarbeidet. Helsegruppa vurderer at årsakene til dette kan være følgende:
• den gjennomsnittlige HQ-indeksen i den aktive avlspopulasjonen har ikke vært 100 som forutsatt. Kravet til kullets samla indeks, henholdsvis 200 og 210, har derfor ikke vært tilstrekkelig for å oppnå framgang.
• for lav røntgings-% reduserer robustheten/sikkerhetene i HQ-indeksene
• høy andel utenlandske/importerte hunder med svakere dokumentasjon av linjer/familier, reduserer robustheten i HQ-indeksene generelt
• økt bruk av individer med dysplasi i avl har gitt økt andel med dysplasi blant avkommet, og HQ-indeksene (slik de har vært brukt i studieperioden) ser ikke ut til å ha kompensert for foreldrenes dysplasi

Helsegruppa ønsker ikke å gi konkrete anbefalinger avlstiltak basert på denne undersøkelsen. Det er påvist en rekke forskjeller i dysplasiforekomst mellom undergrupper i populasjonen, men det er foretatt et fåtall signifikansanalyser. Imidlertid anbefaler vi at denne informasjonen om dysplasi, HQ og indekser, legges til grunn for arbeidet med ny avlsplan og at rapporten i sin helhet blir tilgjengelig for medlemmene og offentligheten.

Hele rapporten kan du lese her:

Rapport fra helsegruppa avlsplan breton 2016, epilepsi (1.0 MiB, 216 downloads)