Forhåndsstemmer til årsmøtet 8.februar 2020

Rrutine og stemmesedler ved forhåndsvalg

Til valg på det kommende årsmøtet har det i tillegg til valgkomiteens innstilling kommet inn forslag på 2 kandidater.

Tor Einar Jørgensen stiller til valg som leder mot valgkomiteens forslag, nåværende leder, Eivind Winther.

Kurt Landau stiller til valg som styremedlem uten at det fra forslagstiller er opplyst hvem han stiller som motkandidat til. Styret vurderer det derfor slikt at alle 4 kandidater stiller til valg på 3 plasser.

Valgkomiteens innstilling til de 3 plassene er Britt Halvorsen, Hege Tidemann og Anders Ellefsen.

I klubbens lov står følgende om valg:

«§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Medlemmene kan stemme med fullmakt som framlegges før avstemningen. Dog kan ingen møte med mer enn 10 fullmaktstemmer. Forhåndsstemmer skal være klubbens leder i hende før årsmøtet begynner. Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg.»

Dersom du ønsker å stemme ved bruk av forhåndsstemme må du bruke en av stemmesedlene som er vedlagt. En stemmeseddel for valg av styrets leder og en stemmeseddel for styremedlemmer. Begge skjema må sendes inn.

For valg av leder må det settes et kryss på den kandidaten du gir din stemme.

For valg av styremedlem skal det settes 3 kryss. De 3 kandidatene som får flest stemmer vinner.

Som det står i loven skal forhåndsstemmene være klubbens leder i hende før årsmøtet begynner. Du kan sende stemmesedlene dine pr. post til Eivind Winther, Salarøyvegen 351, 9103 Kvaløya, om du ønsker at han ikke skal se hvem du stemmer på, kan du legge stemmesedlene i en lukket konvolutt som åpnes først ved opptelling. Men det må i brevet fremgå hvem som leverer stemmene da vi må kontrollere at stemmegiver har stemmerett jfr. §3-2. Du kan også sende stemmesedlene pr. mail til leder@breton.no. Ved mail vil jo Eivind se ditt stemmeskjema, men da må du bare stole på at han holder taushetsplikten ang. valget.

Vær også oppmerksom på at om du har gitt fullmakt til noen ifbm. Årsmøtet må du informere vedkommende om at han/hun ikke kan avgi stemme i sak 8 – Valg på vegne av deg da du har sendt inn forhåndsstemme.

Godt valg!

Styret i NBK

 

STEMMESEDDEL_styremedlem_forhåndsstemme
STEMMESEDDEL_styreleder_forhåndsstemme