NBKs generelle retningslinjer for avl og publisering av kull (hovedpunkter i avlsplanen vedtatt på årsmøtet 9.2.2019, sist revidert årsmøtet mai 2022)

Informasjonen nedenfor er et utdrag av avlsplanen som beskriver retningslinjene som gjelder for at en parring skal være i henhold til avlsplanen, kunne publiseres på breton.no og hvordan kull listen sorteres. For mer utfyllende informasjon se avlsplanen.

8. Praktisk gjennomføring
8.1 Generelle retningslinjer for avl

 • Begge hunder skal ha opparbeidet egne indekser for jaktlyst og viltfinnerevne. Det betinger 4 jaktprøvestarter, og 4 fuglesituasjoner (egen + makkers stand i konkurranse med makker.)
 • Alle kombinasjoner bør i sum ha over 200 i avslindeks for hver av egenskapene jaktlyst og viltfinnerevne. For hofter skal sum avlsindeks være minimum 200.
 • Det godtas et kull på individer med egne avlsverdier lavere enn 80 for en av egenskapene jaktlyst, viltfinnerevne, eller hofter.
 • NBKs krav om helse må være tilfredsstilt. Se pkt 4 i avelsplanen
 • Minst en av hundene må være utstillingspremiert, i UK, AK, BK, eller VET og minimum bedømt til Good.
 • Tispe- og hannhundeier må være medlem av NBK. (gjelder ikke utenlandske hannhunder)
 • Oppdretter må, før parring gjennomføres, henvende seg skriftlig til NBK v/AR på avlsraad@breton.no. Informasjon om tispe og hannhund sendes inn på eget skjema.
 • Importhunder kan anbefales av AR. Disse skal ha jaktlig høy kvalitet og bør ha egen HD status. Der det ikke kan fremskaffes bilde fra utlandet (f.eks frossensæd) er det et krav at hunden skal være røntget fri for HD.
 • Indeksen for importhunder settes til 100 for alle tre egenskaper.
 • AR kan avvise kull med begrunnelse i avlsplanen, RAS, og NKKs retningslinjer.

8.2  Forslag til hannhund
Det er et mål at oppdretter selv kan finne aktuell hannhund.

Dersom oppdretter ønsker forslag til hannhund skal avlsrådet komme med 3 forslag til hannhunder. Her skal avlstall for alle 3 egenskaper komme fram. Oppdretter står fritt til å benytte seg av forslaget fra AR eller velge en annen hannhund innenfor NBKs retningslinjer for avl.

9.   Publisering av kull

Det er et mål at flest mulig kull annonseres på www.breton.no.

Kull som er innenfor NBKs generelle retningslinjer for avl publiseres på klubbens hjemmeside når oppdretter gir beskjed om at parring er gjennomført. Kullet fjernes automatisk fra listene etter 4 mndr, eller når oppdretter gir beskjed om dette.

 • Kullene presenteres rangert etter summen av avlstall for jaktlyst og viltfinnerevne. For å komme på lista må hundene ha avlstall basert på egne prestasjoner.
 • Hannhund og tispe eier må være medlem av NBK (Gjelder ikke utenlandske hannhunder)
  Oppdretter må sende en forespørsel til AR på  vurdering av kull på eget skjema.
  NKK’s etiske  regelverk og  klubbens krav  ihht. Avlsplanen mhp helse og gemytt må være  oppfylt.

Alle som annonserer kull på breton.no er forpliktet til å  melde valpekjøpere inn i NBK ved innmelding av eierskiftet over til valpekjøper.